Food, Housing, & Utility Resources // Recursos de alimentos, vivienda y servicios públicos

If you are an Arlington resident, call 703-228-1300 Monday through Friday, 8 a.m. to 5 p.m. for food and financial assistance, including rent and eviction prevention.

Food, Rent, Census Info Flyer_Multi Languages_Aug20


Recursos de alimentos, vivienda y servicios públicos

Food, Rent, Census Info Flyer_Multi Languages_Aug20


إذا كنت من سكان أرلينغتون، اتصل بالرقم 703-228-1300 من ن� الاثن ين إ� الجمعة، من الساعة 8 صبا ًحا حى 5 مسا ًء. للحصول ع� المساعدة الغذائ�ة والمال�ة، بما ن� ذلك الإ�جار ومنع الإخلاء ي نن من م�لك.

Food, Rent, Census Info Flyer_Multi Languages_Aug20


የአርሊንግተን ነዋሪ ከሆኑ የቤት ኪራይ እገዛ እና ከቤት ማስወጣትን መከላከልን ጨምሮ የምግብ እና የፋይናንስ እገዛ ለማግኘት ከሰኞ እስከ አርብ ከ8 ኤ.ኤም እስከ 5 ፒ.ኤም በስልክ ቁጥር 703-228-1300 ይደውሉ።

Food, Rent, Census Info Flyer_Multi Languages_Aug20


Хэрэв та Арлингтон дүүргийн оршин суугч бол 703-228-1300 утсанд, Даваагаас Баасан гаригт, өглөө 8- аас орой 5 цагийн хооронд холбогдож, хүнс, санхүү, түрээсийн төлбөр, байрнаас албадан гаргах зэрэг асуудлаар тусламж авч болно.

Food, Rent, Census Info Flyer_Multi Languages_Aug20


Nếu quý vị là cư dân Arlington, gọi số 703-228-1300 thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để được trợ giúp về thực phẩm và tài chánh, bao gồm cả trợ giúp trả tiền thuê nhà và ngăn ngừa trường hợp yêu cầu người thuê nhà rời khỏi nhà thuê.

Food, Rent, Census Info Flyer_Multi Languages_Aug20